Algemene voorwaarden MEGA MEET Midland Lelystad

Iedere deelnemer en toeschouwer verplicht zich er toe alle regels en opdrachten, gegeven

en geschreven in de algemene voorwaarden van WB Tuning, Jos Dijkman en Bikelife038, strikt na te leven. Omdat WB tuning, Jos Dijkman en Bikelife038 het circuit huren, dienen tevens de voorwaarden van het circuit te worden geaccepteerd en te worden nageleefd door de rijders en eventuele toeschouwers.

Art.1 – Aanwijzingen van de organisatie, de instructeurs en de marshalls dienen te allen tijde te worden opgevolgd. De organisatie heeft het recht om de dag zelf in te delen naar eigen inzicht. Het circuit of de organisatie die het circuit huurt, bepaald bij ongevallen op de baan, of andere gebeurtenissen waarbij het circuit wordt stilgelegd, of er wel of niet meer kan worden gereden. WB Tuning, Jos Dijkman en Bikelife038 krijgen de baanhuur niet terugbetaald als de dag of sessie

voortijdig wordt beëindigd (of verkort) door het circuit. Dit houd in dat WB Tuning, Jos Dijkman en Bikelife038 geen terugbetalingen verrichten of vergoedingen geeft aan klanten.

Art.2 – De organisatie heeft het recht om in alle gevallen waarin zij dit nodig acht, mensen van de baan te halen, zonder terugbetaling van het deelnamebedrag. De organisatie houdt zich het recht te allen tijde deelnemers uit te sluiten van deelname door wangedrag van deelnemer en/of zijn toeschouwers/publiek dat meekomt met de deelnemer van het evenement. De organisatie houdt zich het recht bij grove misdragingen bij het evenement, deelnemers en aanverwanten uit te sluiten en eventueel politie in te schakelen. Toeschouwers mogen de baan niet betreden. Indien een toeschouwer van een deelnemer op de baan komt, dan is de deelnemer tevens het recht op deelname aan het evenement kwijt. Als de deelnemer wordt uitgesloten, vervalt alle recht op reclamatie en/of terugbetaling van het aankoopbedrag.

Art.3 – De directie, instructeurs en/of marshalls en de organisatie kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, materieel of immaterieel, letselschade daaronder begrepen, die uit deelneming aan of gebruikmakend van de faciliteiten/diensten van WB Tuning, Jos Dijkman en Bikelife038 is voortgekomen/is ontstaan. De deelnemer is zich bewust van dit feit en neemt dit voor haar rekening.

Art.4 – De deelnemer is zich bewust van het feit dat deelneming, gebruik maken van de diensten van WB Tuning, Jos Dijkman en Bikelife038, het betreden van de betreffende locatie, zowel voor hem/haar als voor derden, alsmede voor zijn/haar goederen en/of goederen van derden, risico op schade – letselschade, zaakschade en gevolgschade daaronder begrepen – inhoudt. De deelnemer neemt deze risico’s uitdrukkelijk voor zijn/haar rekening. Deelname aan deze dag is volledig op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor welke vorm van schade ook. Dit geldt onder meer voor schade aan de voertuigen, schade aan het circuit, maar uitdrukkelijk ook voor letselschade en eventuele gevolgschade van opgelopen letsel.

Art.5 – WB Tuning, Jos Dijkman en Bikelife038 geven geen garantie aan de deelnemer dat de te gebruiken voertuigen geen onvoorziene technische mankementen kunnen vertonen. WB Tuning, Jos Dijkman en Bikelife038 aanvaren geen enkele aansprakelijkheid voor geleden schade, materieel of immaterieel, letselschade daaronder begrepen, door onvoorziene gebreken aan de voertuigen. De deelnemer realiseert zich dat er onderdelen stuk kunnen gaan, af kunnen breken en dergelijke, met alle gevolgen van dien. De deelnemer realiseert zich het bovenstaande en neemt dit risico voor zijn/haar rekening. WB Tuning, Jos Dijkman en Bikelife038 kunnen niet aansprakelijk worden gesteld als door een defect aan het voertuig, er (letsel)schade ontstaat aan deelnemers, toeschouwers, en of hun eigendommen. Ook bij een nog niet afgemaakt evenement door een defect voertuig en/of ongeval kan geen terugbetaling of vergoeding worden gevraagd.

Art.6 – Het is in geen enkel geval toegelaten te stoppen op de baan of tegen de rijrichting in te rijden, ook niet bij een ongeval. In het geval van een ongeval op het circuit, dient u uw ronde rustig af te maken en bij de eerste gelegenheid de pitstraat in te gaan.

Art.7 – Het maken van burn-out ’s is op het gehele terrein ten strengste verboden. Wanneer de deelnemer zich hier niet aan houdt kan de toegang voor de rest van het evenement ontzegt worden.

Art.8 – De deelnemer gaat ermee akkoord dat in geval van twijfel van alcohol gebruik en/of gebruik van verdovende middelen, de deelnemer uitgesloten kan worden van het evenement. De deelnemer is zich er van bewust dat het gebruik hiervan grote risico’s met zich meeneemt en kent het risico van uitsluiting van deelname.

Art.9 – WB Tuning, Jos Dijkman en Bikelife038 nemen geen enkele verantwoording voor schade, materieel of immaterieel, letselschade daaronder begrepen, opgelopen door stuurfouten, aanrijdingen, botsingen, afsnijden, handelingen anders dan door de instructeur opgedragen e.d. en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die de deelnemer lijdt. Lange haren vormen een gevaar voor de deelnemer en moet goed worden weggestopt onder de helm. Tevens dient de helm vast te zitten alvorens aan de activiteiten wordt begonnen. Het is de verantwoording van de deelnemer dat dit ook gebeurd.

Art.10 – Na aankoop van een ticket heeft de koper 14 dagen bedenktijd. Mocht de koper daarna zelf beslissen om niet deel te nemen aan het evenement zal er geen terugbetaling van het aangekochte ticket plaatsvinden, noch eventuele andere gemaakte kosten.


Art.11 – De organisatie houdt zich het recht om, door welke situatie dan ook op het evenement, het aantal rondes aan te passen aan het tijdschema wat er op de dag van het evenement noodzakelijk wordt geacht. Als dit inhoud dat de deelnemers een ronde en/of tijd in moeten leveren, is dit geen reden voor teruggave van welke vorm dan ook. Het is de organisatie niet verplicht in deze situatie een oplossing te bieden voor het tekort doen aan het evenement.

Art.12 – De deelnemer houdt zich aan alle instructies, bepalingen, aanwijzingen en/of (veiligheids-) voorschriften van WB Tuning, Jos Dijkman en Bikelife038. Bij het niet houden aan de instructies, bepalingen, voorschriften en/of aanwijzingen behoudt WB Tuning, Jos Dijkman en Bikelife038 zich de recht ondergetekende uit te sluiten van deelneming, zonder restitutie van deelnamekosten.

Art.13 – De deelnemer aan het WB Tuning, Jos Dijkman en Bikelife038 evenement is zich ervan bewust dat wat de deelnemer meeneemt, te allen tijde voor eigen risico mee wordt genomen en dat bij verlies of diefstal de deelnemer zich niet kan verhalen op de organisatie en of locatie van het evenement. Tevens is de organisatie niet verantwoordelijk voor welke vorm van diefstal en of schade aan een eigendom van deelnemer en/of toeschouwer/publiek van deelnemer.


Art.14 – De deelnemer is zich ervan bewust dat het op geen enkel circuit is toegestaan om huisdieren mee te nemen.

Art.15 – Het is niet toegestaan om buiten het circuit te rijden, hier dient men te lopen met voertuig aan de hand naar de ingang van het circuit.

Deelnemers geven hier aan dat ze deze algemene voorwaarden hebben gelezen en begrepen.